Publika Crnogorskog narodnog pozorišta: izvještaj o istraživanju

Februara i marta 2013. godine u Crnogorskom narodnom pozorištu sprovedeno je istraživanje dramske publike. Ovo istraživanje (koje je rađeno za potrebe magistarskog rada na temu Savremene komunikacije u pozorišnoj produkciji autorke teksta), prvo je istraživanje pozorišne publike u Crnoj Gori. Istraživanje je rađeno po uzoru na istraživanje publike Narodnog pozorišta u Beogradu koje je 2010. godine sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, i uz stručnu pomoć sociologa, magistra Slobodana Mrđe.[1] Potreba za jednim ovakvim istraživanjem u pozorišnom prostoru Crne Gore je neupitna. Istraživanje publike Crnogorskog narodnog pozorišta, kao jedne od najvažnijih nacionalnih institucija kulture, praktično će pomoći da se sagleda trenutna situcija u odnosu na publiku, te realna pozicija i perspektiva CNP-a. Ono takođe predstavlja i značajan prilog savremenoj sociologiji i teatrologiji.

Na malom kulturnom tržištu (umjetničkom, pozorišnom) kakvo je naše, stalna repertoarska pozorišta i bez dodatnog truda imaju svoju publiku i stabilnu i dobru posjećenost, a jedini podaci o publici koji se prikupljaju  su podaci sa blagajne, odnosno podaci o broju prodatih karata. Evidentan je izostanak promišljenih i strateških napora ovdašnjih pozorišta da se približe potrebama i zahtjevima publike i da svoj rad učine transparentnim za najširu javnost. Takav obrazac pasivnosti i ležernosti, naslijeđen iz socijalizma, prema kome dotirane ustanove zbog finansijske sigurnosti koju imaju i pokroviteljstva države, uz odsustvo  ikakve bojazni od opstanka, svoju zatvorenost pravdaju njegovanjem visoke - elitne umjetnosti  koja je namijenjena pojedincima istančanog ukusa, danas je u potpunosti prevaziđen. I sama javnost sve je svjesnija odgovornosti koju javne ustanove, finansirane iz njihovih džepova imaju, i prava da ne samo budu informisani, već i da učestvuju u kreiranju politike i repertoara pozorišta. Opšteprihvaćeno mišljenje je da pozorište ne može snažno da pulsira bez interaktivnosti, bez neposredne veze i uzajamnosti sa publikom, sa njenim željama i očekivanjima.

U tom smislu, istraživanje koje je sprovedeno u CNP-u prvi je korak ka prevazilaženju praznog prostora izmađu teatra i publike, i jedan od načina da se razbije stereotip i slika o samodovoljnosti, izolovanosti i zatvorenosti pozorišne elite. Rezultati ovakvih istraživanja mogu da imaju višestruku namjenu. Pod pretpostavkom da svako pozorište teži da ima stalnu publiku na koju može da se osloni prilikom planiranja daljeg razvoja i unaprjeđenja rada, ovako dobijeni rezultati pružaju relevantne podatke na osnovu kojih će biti moguće sprovođenje aktivnosti s ciljem stvaranje redovnih gledalaca sa stalnim potrebama i navikama.

Ipak treba imati u vidu da jedno ovakvo istraživanje mora biti samo prvi korak u sistematskom bavljenju publikom. Ono za početak, daje osnovne informacije i  mogućnost da se formira socio-demografski profil publike,  koji može biti dobra osnova za dalje aktivnosti koje će biti usmjerene ka uspostavljanju kvalitetne komunikacije sa publikom. “Demografski podaci nikada nisu samo brojke, niti statistike, nego su to možda i prije svega različite osobe, njihova stajališta, obrasci življenja i modeli psihološkog ponašanja”.[2]

I na kraju, dobijeni podaci o odnosu publike prema repertoaru, mogu dati bar dio odgovora na pitanje – ko je naša publika, zašto dolazi u pozorište i šta želi da vidi.

……………………..

Tok istraživanja

Treba istaći da je riječ o sociološkom istraživanju dramske publike Crnogorskog narodnog pozorišta  ali ne i potencijalne publike (nepublike). Istraživanje je rađeno prevashodno sa ciljem da se utvrde sve relevantne karakteristike publike Crnogorskog narodnog pozorišta koje u najvećoj mjeri utiču na odnos publike prema pozorištu.

Istraživanje je sprovedeno je na uzorku[3] od 400 ispitanika, a izabrana je metoda anketnog upitnika.[4] Upitnik se sastojao od  četiri dijela koji su sadržali 21 pitanje, uglavnom zatvorenog tipa. Prvi set pitanja odnosio se na utvrđivanje osnovnih sociodemografskih podataka o ispitanicima (pol, starost, obrazovanje, zanimanje). Drugim setom pitanja ispitan je odnos publike prema pozorištu (učestalost dolaska u pozorište i razlozi koji utiču na posjetu). Treća grupa pitanja bavila se odnosom publike prema repertoaru (način informisanja o repertoaru, posjeta sajtu i facebook stranici CNP-a, zadovoljstvo repertoarom, omiljeni žanr, raznovrsnost i komunikativnost repertoara, način izbora predstave i zainteresovanost za druge programe osim dramskih). Poslednji, četvrti set pitanja odnosio se na karte – način nabavke karata, cijena karte i uticaj koji cijena karte ima na posjetu pozorištu.

Kriterijumi na osnovu kojih  su se odabirale predstave za anketiranje bili su: predstave ansambla pozorišta i život predstave (dužina trajanja predstave u repertoaru).

Većina ispitanika odgovorila je na sva pitanja iz upitnika, što potvrđuje relevantnost podataka za analizu.

REZULTATI

Sociodemografska obilježja publike Crnogorskog narodnog pozorišta

Rezultati istraživanja pokazali su da žene čine čak dvije trećine publike Crnogorskog narodnog pozorišta. Žene su zastupljene sa 68,3% , a muškarci sa 31,5%. Ovi podaci su očekivani s obzirom da  trend koji se bilježi u svijetu  pokazuje veću zastupljenost žena od muškaraca u polnoj strukturi publike svih vrsta umjetničkih dešavanja.

Starosna struktura publike Crnogorskog narodnog pozorišta pokazuje da je najbrojnija populacija starosne dobi od 19 do 30 godina (54,7%), zatim od 31 do 45 godina (25,5%), od 46 do 60 (12,3%), a najmanje je posjetilaca koji imaju do 18 godina (4,3%) i preko 60 godina (2,7%).

Rezultati koji su svakako očekivani – da je veoma mali procenat najmlađe publike – do 18 godina, otvara pitanje koje je to najranije starosno doba posjetilaca, na koje se može računati kao na pozorišnu publiku.

Prilikom formiranja slike o obrazovnoj strukturi, najuočljiviji je podatak da više od polovine publike Crnogorskog narodnog pozorišta ima visoku stručnu spremu (60,8%), srednja stručna sprema je zastupljena sa 30,7 procenata a onda slijede posjetioci koji imaju magistraturu (4%).

Treba naglasiti da se u najvećem  procentu srednjoškolaca nalaze studenti, pa je tako očekivano da će se ovaj broj smanjivati proporcionalno sa povećanjem publike sa visokom stručnom spremom. Očekivan je i podatak da je najbrojnija publika Crnogorskog narodnog pozorišta visoko obrazovana i da kao takva ima veću i profilisaniju potrebu za kulturnim i umjetničkim dešavanjima.

U strukturi zanimanja potvrđena je pretpostavka da najveći broj čine stručnjaci[5] i umjetnici (50,7%). Studenti su zastupljeni sa 17,3% procenata, dok je nešto  manje službenika (16,5%). Učenici čine svega 4,3% publike, a najmanje je penzionera sa 3,7%.

Ovakva struktura zanimanja, u korelaciji sa obrazovanjem, jasno ukazuje koje su ciljne grupe CNP-a.

Odnos publike prema pozorištu

Drugi set pitanja u upitniku ispitao je odnos publike prema Crnogorskom narodnom pozorištu. Ova pitanja odnosila su se na učestalost dolaska u pozorište i razloge za rijetke, povremene ili česte dolaske.

Rezultati su pokazali da najveći broj publike (37,9 %), pozorište posjećuje povremeno, što znači jednom do dva puta tromjesečno. Nešto manji broj je onih koji dolaze često – 31,2 procenata, odnosno jednom do dva puta mjesečno. Mala je razlika u procentima između kategorije onih koji u pozorište dolaze rijetko (dva do tri puta godišnje) – 12,3%, i onih koji dolaze vrlo često (jednom ili više puta nedjeljno) – 12% . Vrlo rijetko (jednom godišnje) dolazi 6,7% ispitanika.

Publika koja dolazi često i vrlo često može se svrstati u stalnu, stabilnu publiku Crnogorskog narodnog pozorišta, i taj procenat iznosi – 43,2%. Sigurno je da aktivnosti CNP-a koje se tiču poboljšanja komunikacije, moraju najviše biti usmjerene ka povremenoj publici  (37,9%) koja je i najbrojnija, i koja realno može postati stalna publika.

Pokušali smo da utvrdimo i razloge za rijetke ili česte posjete pozorištu.

Očekivano, najveći broj ispitanika za rijetke dolaske u pozorište (što podrazumijeva dva do tri puta godišnje) - 43% je navelo nedostatak slobodnog vremena, dok je neodgovarajući repertoar razlog za 16% publike. Nedostatak informacija za 12% ispitanih je razlog za rijetke dolaske u pozorište, materijalni razlozi za 10,%, a nedostatak interesovanja za 8%. Ovdje je bila ponuđena i opcija “nešto drugo”, koju je izabralo 9% ispitanih, a najveći broj razloga odnosio se upravo na repertoar, tačnije na mali broj novih predstava (“sve smo odgledali”), odnosno na limitiranu produkciju i mali broj gostovanja drugih pozorišta. Kao drugi razlog navedena je daljina (velika udaljenost pozorišta, ili stanovanje u drugom gradu).

Zadovoljavanje kulturnih potreba najvažniji je razlog za publiku koja često ili povremeno posjećuje pozorište (36%). Za 21 procenata publike to je kvalitetan repertoar,  a za 14% ispitanih dolazak u pozorište znači izlazak (zabavu). Edukacija kao razlog za česte ili povremene posjete pozorištu prisutna je kod 13 %, a kvalitetan ansambl kod 12%. Statistički je zanemarljiv procenat onih koji su izabrali opciju “nešto drugo”, (1,6%), kod kojih je najčešće naveden razlog – profesionalno interesovanje ili ljubav prema pozorišnoj umjetnosti.

Odnos publike prema cijeni karte

Poslednji set pitanja u upitniku odnosio se na odnos publike prema cijeni karte i načinu na koji nabavlja karte. Publika najčešće karte kupuje na biletarnici – 58,9%, a veliki je broj onih posjetilaca koji karte nabavljaju preko prijatelja – 21,2%. I dalje je mali broj onih koji karte nabavljaju on-line kupovinom – 10,1%, iako je Crnogorsko narodno pozorište on-line kupovinu uvelo u svoje poslovanje 2011. godine. Ipak, treba uzeti u obzir činjenicu da kupovina preko interneta još uvijek nije dovoljno razvijena u Crnoj Gori, ali da u budućnosti pruža odlične perspektive s obzirom da se iz godine u godinu bilježi  rast broja ljudi koji kupuju na ovaj način.Organizovana kupovina u firmi (instituciji u kojoj je zaposlen), za 7,7% ispitanika je najčešći način nabavke karata.

Čak 63,7% ispitanika smatra da su cijene karata realne. 22,1% publike misli da su cijene visoke, a samo 3,2% da su niske. Ovi rezultati u saglasnosti su sa odgovorima dobijenim na pitanje kolika bi trebala da bude cijena karte. Najveći broj ispitanika nije dalo odgovor na ovo pitanje – 66,4%, što je sličan procenat onih koji su na prethodno pitanje odgovorili da je cijena karte realna. 20% publike mislio da cijena karte treba da iznosi od 1 do 3 eura, 10,7% smatra da je realna cijena od 4-6 eura, a manje od 2 procenata je onih koji misle da karta treba da košta od 7 do 9 odnosno preko 10 eura.

Ispitivanje uticaja cijene karte na učestalost dolaska u Crnogorsko narodno pozorište  pokazalo je da na najveći broj publike - 29,1% cijena nema uticaja, dok za 14,7% ima veliki uticaj. Cijena karte malo utiče na posjetu pozorištu za 20,3% ispitanika, a veliki je broj onih koji nijesu mogli da odluče – 28,8%. Samo na 3,7% ispitanika cijena karte ima izuzetno veliki uticaj.

Repertoar Crnogorskog narodnog pozorišta

Odnos publike prema repertoaru Crnogorskog narodnog pozorišta pokušali smo da utvrdimo kroz pitanja o načinu informisanja, posjeti sajtu i facebook stranici CNP-a, zadovoljstvu  repertoarom, omiljenom žanru, raznovrsnosti i komunikativnosti repertoara,načinu izbora predstava i interesovanju za druge programe pored dramskih (muzičke, filmske, izdavačku djelatnost).

Zainteresovanost publike za druge programe

S obzirom da je Crnogorsko narodno pozorište značajan nosilac ne samo dramskog već i muzičkog programa usljed nepostojanja adekvatnog prostora za održavanje koncerata klasične muzike, te da ima bogat filmski program i izdavačku produkciju, upitnik je kao poslednje pitanje u dijelu koji se odnosi na repertoar, obuhvatilo i pitanje o interesovanju publike za tu vrstu programa.

Najviše ispitanika – 43,6% interesuje muzički program, a iznenađujuće je velik broj publike koju zanima filmski program u Crnogorskom narodnom pozorištu – 31,5%. Razloge za to treba tražiti u činjenici da CNP ima kontinuiran filmski program koji se uglavnom sastoji od ciklusa filmova značajnih filmskih reditelja, te da se nerijetko održavaju i festivali filma, a da je ulaz besplatan. Isključivo dramski program interesuje 21,7% publike, a najmanji je procenat zainteresovnih za izdavačku djelatnost – 3,2%. Razlog za to može biti i nedovoljna promocija izdavačke djelatnosti pozorišta

Najveći broj publike informiše se o repertoaru Crnogorskog narodnog pozorišta preko sajta (28,1%). Nešto manji broj izabrao je opciju preko interneta (26,1%). Preko prijatelja/poznanika o repertoaru se informiše 17,2% ispitanih, preko štampanih medija 9,3%, preko oglasnog prostora u pozorištu 8,9%, preko televizije 6,3%, a najmanji je procenat onih koji radio koriste kao izvor informacija , svega 2%.

S obzirom na podatak da se najveći broj publike o repertoaru CNP-a informiše preko sajta, očekivan je rezultat da čak 71,2% ispitanih posjećuje sajt, a 28,8% ne posjećuje.

Više od polovine publike (55,2%) je zadovoljno informacijama koje se mogu naći na sajtu Crnogorskog narodnog pozorišta, 22,1% djelimično, a 3,7% nije zadovoljno.

Rezultati su pokazali i da je facebook stranica Crnogorskog narodnog pozorišta izuzetno posjećena – njih 71,2% posjećuje facebook stranicu, a 28,8% ne posjećuje.

…………………

U setu pitanja koja ispituju odnos publike prema repertoaru Crnogorskog narodnog pozorišta jedno od najvažnijih je svakako bilo pitanje o zadovoljstvu publike repertoarom. Najveći je broj zadovoljnih – 50,7%, veliki je broj onih koji su neodlučni (nijesu ni zadovoljni ni nezadovoljni)  – 30,1%, dok je nezadovoljnih 7,5%. Veoma zadovoljnih ima 9,6% a veoma nezadovoljnih 1,1,%.

Ovi rezultati dosta su povoljni za CNP jer zadovoljna i veoma zadovoljna publika čini više od polovine ukupne publike (60,3%). Procenat neodlučne publike vjerovatno ukazuje na to da se radi o povremenoj publici koja nema dovoljno prifilisane vrjednosne i estetske kriterijume, te da generalno nije dovoljno zainteresovana za pozorišnu umjetnost da bi bila u stanju da procijeni svoje (ne)zadovoljstvo.

Pokušali smo da povežemo učestalost dolazaka publike u pozorište sa stepenom njihovog zadovoljstva repertoarom, kako bi se približili odgovoru da li je repertoar glavni faktor koji utiče na posjetu pozorištu. Očekivano je da je publika koja dolazi često ili vrlo često zadovoljna i vrlo zadovoljna repertoarom (više od 60%), ali iznenađuje podatak da je čak i publika koja dolazi povremeno, rijetko i vrlo rijetko, u procentu od preko 50% repertoar ocijenila zadovoljavajućim. Ovakvi rezultati navode na zaključak da je vjerovatno riječ o samim kulturnim praksama šire publike, odnosno o publici koja nema jasno određen stav prema umjetnosti, niti razvijene kulturne potrebe i navike.

Što se tiče omiljenog žanra, najveće interesovanje publike, što je bilo i očekivano, vlada za komediju - 34,8%.

Nezavisno od duha vremena, socio-ekonomske situacije, društvenih okolnosti, komedija je uvijek na prvom mjestu po popularnosti žanrova. Najčešći argument koji publika navodi prilikom izbora komedije kao omiljenog žanra, jeste bijeg od turobne svakodnevice, pogotovu u okolnostima kada je život ispunjen brojnim problemima i neizvijesnošću. Međutim, ne treba donositi zaključak da je publika koja je komediju izabrala kao omiljeni žanr, u cjelosti i publika koja od pozorišta očekuje isključivo zabavu.  Kasnije ćemo vidjeti da je veliki broj ispitanika izrazio želju da gleda i društveno angažovane predstave ili predstave koje se bave aktelnim temama koje nas se tiču, pa se stiče utisak da je u stvari primarna potreba gledalaca da sebe prepoznaju u onome što gledaju, ali na komičan i duhovit način.

Takođe je očekivan rezultat o procentu zainteresovanih gledalaca za klasičnu dramu- 28%,  koja je tradicionalno obično odmah iza komedije po popularnosti. Značajan broj gledalaca zainteresovan je za savremenu dramu (23,4%), dok je znatno manje onih koji najviše cijene domaći dramski tekst – 12%. 1,9% ispitanika se odlučilo za opciju neki drugi žanr najčešće navodeći balet, operu, mjuzikle, što ukazuje na potrebu dijela pozorišne publike da se u nacionalnom teatru formiraju balet odnosno opera.

<img alt="" src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAf8AAAGICAIAAADAtH6QAAAgAElEQVR4nO2de3MVVb73+10cq6ZKUSFCgoiDYLhKCAkBsgMoc7gIeAFhIyDhTmAbEAQVNgkEBbIFwi1uEHU0znlmfDQ4xzp1IshIxDNnzIhiZsqx8lSdM3kH6/ljkUWnr6uvq3ut76e+RW129qV3d+/Pr/evV3drBAAAgHpooicAAACAAO7Y/9SpU/sBAADIzqlTpwbZf//+/WKqDwAAgBhhtof9AQBAIWB/AABQEdgfAABUBPYHAAAVgf0BAEBFYH8AAFAR2B8AAFQE9gcAABWB/QEAQEVgfwAAUBHYHwAAVEQ2+2s6fL+C6+3gr2x5f/C3iAKHqYpuXpHBizKZc8aZNE6zHTJ9FjOGT5fw72OISGV/u6UY1gtGR5IFx2l/zqf4ftPEzh87UjfBDsj0WXgwfx+lnAPy2N9y8QRcZlIucq/Eb//oikqcpGtqnZHps/hDyjkgif15DEVvGDoJ5sYCZzfDsiNh+RYOE6lZYfcAT+/iadp4/uv6RId5Zf6r5ZTbPdfuMexFnGeI65vq/+R1KRseFspMcJgerx/WbrXxPRnRzWqeF7f8UGZcJ8YwK+yeorktX+f5kHzUsr954Vk+zPJlOW/b/cl5Inke7/BBDA9z+Oa4fgTXF/R6m/9hDneaH8M/2z1NW4hL2d9McHgjnnd3nh7OSXKYjIhmNc+Lu645/E/x8V3g/G6mC7Xs7/AUy4dZ3nZY44OsIq4PDvguIb4g/7xyuM1/jxlPE8z/wf39iWeGc84EH/MnrNWGczKimNURPd3fp/C6NJ2flXBgf6eHCbS/4U/6rZUU2Z//pVynn38Kk2b/SBUZ1mrDORmwv/l+/UxOF7C/08PsjGbG01twTr/di6fF/uZvhcOsc51+/imMQnOufzJ/HIeZ4ONN7e5xmBjnFw/ls0f60Tw9PcirOaylro+xe69UAPs7PczyNs978fzX+f4Qv4GhvyDPvHJ9jB1ptL/dwzhnQoj2972UOScjmfYP9xvk+hSeKU8FktifcKwB0dk/dC/H8y6R2t/1tsPUun6EtNjfchpgfx/3wP5RII/9STAphGI0H17mlLWmacHtz/kRHN7a+Yk8k+T6pbX7U5D5zD9tIS5lfzPBeVnwv7v5FUKZLRHNass7w12LfLwysVmazl+QFCGV/cnAkgjyteFfYyxFyf9fw9SaX9BwJ+c30G5FZC/i8MUzvJHrE/m/kJafy3I6zQ8LPp+d39T5s7u+OzEtKYeHBZweyyl0nhi71cbfZEQ3q9k9nE83f1i7heW6BO2e4rC87GZyupDN/tGR0gXMSPv0x0PS5lLSpidEXAsbiBrYn5e0r5ppn/4o4NmSjZOkTU+IcP5oiGtyACGwPw92v0PThQQfIQrsOgaiSNr0hIjrR5PvIycc2B8AAFQE9gcAABWB/QEAQEVgfwAAUBHYHwAAVAT2BwAAFYH9AQBARWB/AABQEdgfAABUBPYHAAAVgf0BAEBFYH8AAFAR2B8AAFQE9gcAABWB/QEAQEVgfwAAUBHYHwAAVAT2BwAAFVHa/pqm9fb2enpKT09PJpPp7+/PZDI9PT1B3r23txeXskspWHb8YF4lFhnsP+eVTsvoH6MXfSaTobf57Z/JZLq7u+ntzs7ObDbb2dnp/BRXpPxW/HFuxhz2176+vlwup2laNptl8zONJH/Zvf3pIsvoH2P5pQgd/bxi3yP9FwqIQjn753I5ttr52PYPkeQbxAfO9s9kMoVCgRDS39+fy+XETWZQkr/sPNlf/6UIneTPK2VRy/7FYrFYLBrupDcobJu0u7s7k8nQO/WP7O/vz+fz9H66+a9pWrFYzGQy+s0Z8wsy+vr6stlsJpMpFovsW0FfRNO0rq4uy6ezd8lms729vdlsVtM0nreLGVf76+c/xTDxhUKBzgRCSFdXF328Yf7QeahpWj6f17+Owyxyfop8y47f/oYvRV9fH13Ds9lsX1+f73lrN68MP7uTs+oqiEL2z+fzdMNTf6dh27+rqyuTydA/6dv67JGFQsH8InSl7+zspM+1fEFGPp+nmjB8Kyy3hfXTQ983m81ms9n+/n7Ot4sZZ/vTmprP5y1/ctGJ7+npYbOCCcgwfwqFAn0FvTKcZ5HdU2Rddpz2N38pCoVCR0cHnR5mcx/z1m5e2TVdha+6CqKQ/enqxTZniG4VZP1otrFfKBQMmrBba9k9+l+45hfUP57e0D/e8LLmp7MH5PN5+puD8+1ixtn+hBAqDk3TqGKI1cTT/ep045E+xjB/NB1sB4zzLHJ+inzLjtP+ll+K/v5+w+f1N28d5pXDVw/EhkL27+3t7e7u1m+msVUwk8mY12m6EUof79X+li/IHk9vOBjE/HTnr5/D28WMq/0ptADQ2+aJLxaLHR0dHR0dZk2z/zJD6e90NpTDU+RbdvydH/OXgt7o7+/nt7/lvKU3nO2fnFVXQdSyPyGkWCyyn7r6VZBu5ut/pRJCurq6zF9gu/aR5dgGwwsSQnK5nMMvYrunuxrE7u1ixtn+uVyOaoL+tKJ3mieebvXTDgN9jGH+5PN59tOB4TyLnJ8i37LztNdX/6VgE9nR0WH+pvDPW+d55frVAzEgg/150H9F2QgHdiftR9MRKewbq2kaWzUtf6iyvb5mg5hfkNHX10f/5GAQy+lx+Po5vF2i6O7uZrsHWbfBcuKz2axh96xdd4Wz8+P8FDWXneWXQr8L11x9+eet87xy+OqB2FDF/gCA5GDuoIL4gf0BALGi2YySAjED+wMAgIrA/gAAoCKwPwAAqAjsDwAAKgL7AwCAisD+AACgIrA/AACoCOwPAAAqAvsDAICKwP4AAKAisD8AAKgI7A8AACoC+wMAgIrA/qHR29vLc+bC6K5hFNZZc5Nz9l3+KcGVoQDwigz2373inGX0j9EGyGaz+su1hwi7cBXRXbHITJz2t5wMV6UGecDs9/7THMNz2WVbXGcF5yfieSlXHBYZAFKikP3ZVZwymUxEBYAH4dv+wu2fzWbNV9TyNyUMbPsD4BXl7E8I6ejoYC2avr6+fD5PlcSuNahpWrFYzGQy1FP0Qndsw1D/M4Le2d/fT1/EfLlHBr1gnvlCd/S/9Aqo5ld2nhJ6VTz6FP2bFotFw8Xo9fOBQQZfxs88r9jr6N/I8AoGeOzf0dFB385wdUCeKdFMl3jkmat2l2/Uf5Dk9LsAiAcV7a+3QKFQoBek7urqYt7RNI1ez5pdW7yzszOTyZDBdHV10TsLhYLdpd4Z+Xze8iLXlrsK2Cs7T4mmafofMfRNi8VisVi0mwzDnYVCgd5m9cbudcxvZJ5swmd/WsZ6enoMC4JzSgyXd3edq5b2z2QyfX199Nqzrh8KAClR0f49PT16U+gvXW14sOs1rO02Gy3voTf0L2XekrV7ZcspKRQKBlfm83l9HXK1v35DXn+tc8PrmN8ooP3p5d0Ns4JnSgxvzTNXYX8ALFHR/vrOD9NBf38/p/0zmYzhzrDs7/DKllNCCOnp6cnlcqwrQhsa+haWq/1Z8dM/wPA65jcKaH9CSDabNWyw80xJWPbP5XKZTEa/pxf2B6qhnP0Ne32ZVTs6Otg2pqv9qTKYvAzbp8RKJblczrJHYbC/4ZVd7U8I6erq0j+YfkBqUjv7M+Xl83na+DJPvP51zG9kNzyG3/6s8+5pSgyfiHOu0lmnf4y5jwf7A9WQwf48sK5CLpfTt7D1Oxv1LSAH51JtZTKZQqGgDew7ZR0bh72+9FkOnjK/svOU0HdkNYM9uLOz02EjvbOzkz7LcsrtXkf/RvpX8LEg2CTl83n2IvxTYuiV8c9V/WM6OjrYh6JVB/YHqqGK/QHQwxpNfX19ht9SACgC7A9UhA6d0nSDawFQDdgfAABUBPYHAAAVgf0BAEBFYH8AAFAR2B8AAFQE9gcAABWB/QEAQEVgfwAAUBHYHwAAVAT2BwAAFYH9AQBARWB/AABQEdgfAABUBPYHAAAVgf0BAEBFYH8AAFAR2B8AAFQE9gcAABWB/QEAQEVgfwAAUBHYHwAAVAT2BwAAFYH9AQBARWB/AABQEdgfAABUBPYHAAAVgf2BVHR3d2ezWU3Tstlsb28vvSeTyWia1t3dTR/T29ubz+eFTiYA4oH9gVTkcrn+/n5CSKFQyGQyhBD6LyFE0zRCSH9/fy6XEziFACQE2B/ISWdnJ9U9/ZcMlIFcLtfX1ydyygBIBrA/kJN8Pl8oFMhAGchkMt3d3cVikfV/AFAc2B9ICO31G7bxmf0NuwEAUBPYH8hGd3e3We59fX203W/YDQCAssD+QCos1U8IyWazdG+wYTcAAMoC+wOp0AZD78zn83T0Jxm8G0DcZAIgHtgfAABUBPYHAAAVgf0BAEBFYH8AAFAR2B8AAFQE9gcScvP/9Vvmwn/1GiJ6SgEQBuwPpOKJI8VZ7/4Hf0RPLwDCgP1B4rj93S80Vz66QcP/3HXv/B/YHwAeYH8QKwattx34A03j8jMO4S8Azx9qhf0B4AH2B+GjVzyP3F3Db/8Fm3bC/gDwAPuDQBg25ANa3i5tB/7AOT0LNu18bNsBsfbf2XbdnHc+/8Gcb2//ryFRTA8AlsD+wAP6LfqIRG8XzilMgv3rdn0aSsyVA0UChAjsD2wR6Hpzbn/3C880L9i0897pc8Taf9ratrAKAGeFQGEAPoD9wV0SpXtDOFv/qtmfsypE8TFB2oH9VSexug9if/7mTxSzNAn2R0kArsD+KpIW4xvC89Fgfx/1AMVATWB/VaDGF27wIOFp/VP78zd/opjVjy/aK1zrKAbAFdhfZiQwvj48zR9mf85TPkQx29NrfxQDpYD9JSQs6S+sqtc0bf2CQ+yeVfP2jhleoWnamOEV9P5V8/aW3Dta07RV8/bSx6xfcKhq3ELh9uds/oQ+87uu35TG/uZiQPcZhD7TgBBgf0mgw3VCbOVPHl23Zv7rBvtPHl23benxxuVnaic9V3Lv6MblZ+i/jcvPaJrWuPzMtqXHJ4+ui2jbn+eYL9gflQBwAvunm6h7Owb7syyduY3qnv7LysDk0XWbFrdENz2uM4TZn7P1H/oS6bp+s6x6lXA7oxIAV2D/VEK39KOTrKv9q8YtrJ30HCsDJfeOXjVv71MVq1n/J6K4Nn/09udp/Ye+aBS0v6ESoAykBdg/TcQmfWf7016/YRuf2d+wG0Cg/XmaP6EvI8XtbygDqARJBvZPB6KG7pjtv2reXrPcNy1uoe1+w26A0OPa+tfbf8SytbC/8LCBQ6HPahAQ2D/RCB+yaR7zY7ldP2Z4Bd0bbNgNEEWc55je/jyt/9AXWdf1m/eNmS3cuQkMykDSgP0TivBx+tpgaA0w3EkfWTVuIasQ+t0AEU2Y8zFfBvu7Nn9CX3CwP8pAWoD9k8Xt7365fO73Yr2f8Di3/mH/FAVlQCywf7K4fvXGmOFTqx9fuGb+68I9m8x4sr9r6z/0JQj7+ysDqAHxA/snC2p/FpQByzjMQIP9XVv/oS9Bav8UnegtUUEZiBPYP3Ho7Y8aENz+zs2f0Bcf7I8akBZg/8Rhtj/KgCEOzZ+ms0XYX5qgDEQK7J84HOzPasCi6nqVy4An+zs3f0JffNT+KpzqBzUg7cD+icPV/vgp4HDMF+wfc6ZmW4c8Vqtp2pDHaqvq2+md09a2sTunZlvpw+4pKdc0jf63btenVfXtng6LQw0IHdg/caxcVs9fAJQtA3Zzz9L+ds2fGec/C33xqWb/kilPz9z+Yd2uTx/JbLinpJzeeU9JOe19TVvbRu9kf9I0rW7XpzO3f1gy5Wkfb4caECKwf+LwYX99DVCkDNgd8yXc/s2t7UrZn2XCsoPU7HW7PmW/A6rq24c8Vsukz8pAyZSnZ2y+7Pu9UANCAfZPHK1H2/zZX6mfAnatf0v72zV/YP8QU1a96pHMBnp7xubLJVOenry85ZHMBvrLgNaGe0rKp2Zbxzy1g/V/ggQ1ICCwf+IIbn8VyoBd67+r+1tL+1ue7Tk6+6t2ojfa1meb81X17dT+VPeGR1L7G3YDoAbED+yfOEK0v9w1wG4GWtrfsvkD+4elfoPH7ykpp50f1venob8J6ky7AYIHNcAHsH/iCN3+spYBu9a/+YAvu1M+wP5RqJ/KffLylrpdn9LNf3b/kMdqaSPIsBsgrKAGeAL2TxyGkz1EUQPkOFwgeOs/Ovurc6ofw2lfWUlgIz7ZgW9l1avYkFD9boDQJ+mdz38IfbFKCeyfOKK2vzQ/Bezsz9/6h/1lDX4E8AD7J47Y7C9BGbCbh5ytf9hf7uBHgDOwfxKJ2f76GpCuMmA3Azlb/9Ed7QX7JyT4EeAA7J9EhNg/jT8FArb+YX9FsrPteugLWgJg/yQi1v4pKgNeW/+G5k+k9sdpPhMV/AgwA/uHyfVbl3/+nz8Hfx3h3k9LDXA43Zso+xNCYP